algemene voorwaarden

algemene voorwaarden.

Lees hieronder de algemene voorwaarden:

1. Definities
1.1 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst is aangegaan tot afname van diensten.
1.2 Opdrachtnemer: Membersdesk BV tevens handelend onder de naam Pixelpanters, Zutphenseweg 33, 7418 AH Deventer.
1.3 Overeenkomst: elke met opdrachtgever tot stand gekomen wederkerige verbintenis, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.
1.4 Dienst: het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.
1.5 Offerte: voorstel aan opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst.
1.6 Opdrachtbevestiging: een schriftelijke, ondertekende verklaring dat met opdrachtgever een overeenkomst is gesloten.

2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2.2 De algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Offerte
3.1 Elke offerte is, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en onder tarief. Bij acceptatie van de offerte wordt het tarief van de offerte met de (eind)factuur voor de afgenomen diensten verrekend.
3.2 Elke offerte is, tenzij anders aangegeven 30 dagen geldig en kan door opdrachtgever alleen schriftelijk worden geaccepteerd.
3.3 Aan kennelijke fouten in opgaven van specificaties en/of andere aanduidingen van diensten kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Annulering
4.1 In geval van annulering door opdrachtgever voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft genomen, is opdrachtgever aansprakelijk voor door opdrachtnemer gederfde winst, geleden verlies en reeds gemaakte kosten.

5. Prijzen en tarieven
5.1 Alle in een offerte genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief het op dat moment geldende btw-tarief en andere door een overheid opgelegde heffingen.
5.2 De opgegeven prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor de prestatie conform de in de offerte vastgelegde specificaties.
5.3 Indien geen prijs is overeengekomen, worden conform vigerend tarief de bestede uren periodiek gefactureerd.

6. Prijs- en tariefswijzigingen
6.1 Overeengekomen prijzen en tarieven dienen door opdrachtnemer minimaal één maand voor aanvang verhoging te worden doorgegeven aan opdrachtgever.
6.2 Prijzen en tarieven gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens worden na vaststelling van die onjuistheid met terugwerkende kracht gewijzigd. Voor daaruit voortvloeiende gevolgschade is opdrachtgever aansprakelijk.

7. Betaling
7.1 Elke aangeboden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd door opdrachtgever te zijn voldaan. Eventuele tegenvorderingen van opdrachtgever kunnen niet met openstaande facturen worden verrekend.
7.2 In geval van niet tijdige, dan wel niet juiste, wijze van betaling is opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf de datum van verzuim een rente van 1% per maand of de dan geldende hogere wettelijke rente verschuldigd.
7.3 In geval van verzuim als genoemd in het vorige lid, surseance van betaling, faillissement of liquidatie van opdrachtgever zijn alle vorderingen op opdrachtgever direct opeisbaar.
7.4 Betalingen door opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente en kosten, en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande opeisbare facturen, ook wanneer opdrachtgever bij zijn betaling anders vermeldt.
7.5 Ingeval van verzuim komen alle (buiten)gerechtelijke incassokosten, waaronder die voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% over de eerste € 2.500,-, 10% over het meerdere tot € 5.000,-, 8% over het meerdere tot € 15.000,- en 5% over het meerdere tot €50.000,-.
7.6 Aantoonbaar hoger dan de in het vorige lid genoemde percentages gemaakte kosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1 Opdrachtgever is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen en alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn voor het verrichten van de overeengekomen dienst(en).
8.2 In geval van niet of niet deugdelijke nakoming van de in het vorige lid genoemde verplichting is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd.
8.3 In geval van niet tijdige verstrekking van de noodzakelijke gegevens wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort en is opdrachtgever aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten.
8.4 In geval van een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst wordt eerst, nadat opdrachtgever de voltooide fase schriftelijk heeft goedgekeurd, de volgende fase ten uitvoer gelegd.

9. Uitvoeringstermijn
9.1 Een overeengekomen uitvoeringstermijn heeft slechts indicatieve strekking: van verzuim door opdrachtnemer is eerst sprake na een ingebrekestelling door opdrachtgever.
9.2 In geval van wijziging of aanvulling van de overeengekomen diensten draagt opdrachtgever het risico van een daardoor noodzakelijk geworden verlenging van de uitvoeringstermijn.

10. Wijziging van de overeenkomst
10.1 Indien voor een behoorlijke verrichting van de overeengekomen diensten wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst noodzakelijk is, wordt de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aangepast.
10.2 Indien een tussentijdse wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen, waaronder meerwerk heeft, komen deze voor rekening van opdrachtgever.

11. Ontbinding van de overeenkomst, verzuim
11.1 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en kunnen alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten direct worden opgeschort dan wel geheel of gedeeltelijk ontbonden.
11.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van opdrachtgever zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij opdrachtnemer binnen redelijke termijn nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan vordert. In dat geval wordt totdat betaling voldoende zeker is
gesteld, de uitvoering van de overeenkomst(en) opgeschort.

12. Geheimhouding
12.1 Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk te achten en vertrouwelijk verklaarde gegevens waarvan hij uit hoofde van de overeenkomst kennis heeft gekregen.
12.2 In geval van schending van de geheimhoudingsplicht is opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen hoe ook genaamd.

13. Auteursrechten, intellectueel eigendom
13.1 Opdrachtgever garandeert dat gebruikmaking van de door hem verstrekte gegevens niet in strijd zijn met het auteursrecht, het recht van intellectuele eigendom en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
13.2 Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat uit hoofde van de overeenkomst vergaarde kennis door opdrachtnemer voor andere doeleinden mag worden gebruikt.
13.3 Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat zijn bedrijfsnaam voor public relationdoeleinden mag worden gebruikt.
13.3 Opdrachtgever verkrijgt in geen geval enig recht van intellectueel eigendom met betrekking tot de geleverde diensten.

14. Reclames, klachttermijn
14.1 Klachten over verrichte diensten dienen binnen 10 werkdagen na de dag waarop de dienst is geleverd, dan wel na de dag waarop opdrachtgever redelijkerwijs een mogelijke tekortkoming heeft kunnen constateren, te worden ingediend.
14.2 In geval van gegrondheid van de klacht(en) wordt de betreffende dienst opnieuw verricht zoals overeengekomen, tenzij opdrachtgever daarvan afziet.
14.3 Indien het opnieuw verrichten van de dienst niet mogelijk of niet zinvol is, is de aansprakelijkheid beperkt zoals in artikel 15 van deze algemene voorwaarden is bepaald.

15. Aansprakelijkheid
15.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor door opdrachtgever of een derde geleden directe schade, is steeds beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans van dat deel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft.
15.2 De aanspraak op schadevergoeding dient op straffe van verval binnen één jaar na het bij opdrachtgever of een derde bekend worden van de schadeveroorzakende gebeurtenis jegens opdrachtnemer geldend te worden gemaakt.
15.3 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor door opdrachtgever of een derde geleden indirecte of gevolgschade, zoals gederfde winst of verlies van verwachte omzet, van data en het gemis van gebruik daarvan.