Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Pixelpanters kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Pixelpanters, en/of omdat u je zelf bij het invullen van een contactformulier of het leggen van contact via een e-mailbericht aan Pixelpanters verstrekt. Pixelpanters kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres

Waarom Pixelpanters gegevens nodig heet
Pixelpanters verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Pixelpanters jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de realisatie van een website of media uiting.

Hoe lang Pixelpanters gegevens bewaart
Uw geregistreerde gegevens worden uit het bestand van Pixelpanters gewist dan wel verwijderd uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst. In het geval van een onderhoudsovereenkomst worden jouw persoonsgegevens bewaard voor de duur van deze overeenkomst en uiterlijk 12 maanden na afloop van deze overeenkomst verwijderd.

Delen met anderen
Pixelpanters verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Als je jouw gegevens achterlaat door middel van het invullen van het contactformulier, dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om aan jouw verzoek/vraag te voldoen. De gegevens die je invult bij het contactformulier worden anoniem bijgehouden en deelt Pixelpanters niet met derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Pixelpanters worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pixelpanters gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Pixelpanters maakt ook gebruik van Hotjar. Dit is een technologische dienst die Pixelpanters helpt om de ervaringen en behoeften van gebruikers van deze website beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd er wordt doorgebracht op welke pagina’s en hoe vaak op welke links wordt geklikt). Dit stelt Pixelpanters in staat om de eigen website en diensten te verbeteren. Pixelpanters maakt enkel gebruik van Hotjar voor analytische doeleinden. Hotjar slaat informatie op in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. De gegevens worden na 6 maanden verwijderd. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar.

Google Analytics
Pixelpanters maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Pixelpanters bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pixelpanters te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pixelpanters heeft hier geen invloed op. Pixelpanters heeft Google geen toestemming gegeven om via Pixelpanters verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pixelpanters.nl Pixelpanters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je hebt het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is Pixelpanters eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan Pixelpanters kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

Wil je een schriftelijk overzicht van uw verwerkte persoonsgegevens ontvangen, dan is Pixelpanters gerechtigd je een vooraf te betalen redelijk bedrag voor gemaakte kopieerkosten in rekening te brengen.

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van Pixelpanters de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van Pixelpanters in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

Beveiligen
Pixelpanters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pixelpanters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pixelpanters verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pixelpanters op viainfo@pixelpanters.nlwww.pixelpanters.nl is een website van Pixelpanters.

Pixelpanters is als volgt te bereiken:

Post– en vestigingsadres: Zutphenseweg 33 7418 AH Deventer
Telefoon: 0570 – 63 84 75
E-mailadres: info@pixelpanters.nl

Verwerkersovereenkomst

Pixelpanters hanteert een collectieve verwerkersovereenkomst die van toepassing is op alle partijen (klanten, opdrachtgevers, etc.). Bij instemming met deze verwerkersovereenkomst wordt geen afzonderlijke verwerkersovereenkomst afgesloten met de verwerkersverantwoordelijke.

Partijen

A: verwerkingsverantwoordelijke
Klanten, opdrachtgevers etc.

B: verwerker
Post- en vestigingsadres: Zutphenseweg 33, 7418 AH Deventer
Telefoon: 0570 – 63 84 75
E-mailadres: info@pixelpanters.nl

Omschrijving
De verwerkersverantwoordelijke beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens en deelt deze met verwerker wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat om verwerkingen rondom het bouwen, registreren en onderhouden van websites, marketing, social media, SEO en SEA en het opslaan van bestanden voor deze doeleindes. De gegevens gaan over (categorie) klanten, opdrachtgevers, samenwerkingspartners, etc.

De soort gegevens die worden gedeeld:
– Voor- en achternaam
– Adres en woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– IP-adres
– MAC-adres
– Browsertype
– Tijdstippen useractiviteit
– Bestellingen / opdrachten

Duur en einde van de verwerking zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen verwerkersverantwoordelijke en Pixelpanters.

Overeengekomen:
Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Pixelpanters zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:
– De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de schriftelijke instructies van verantwoordelijke.
– Pixelpanters mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken,  of voor andere doeleinden dan overeengekomen in de opdrachtomschrijving.
– Personen in dienst van of werkzaam voor Pixelpanters die in aanraking komen met de betreffende gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.
– Pixelpanters neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.
– Pixelpanters schakelt geen subverwerker(s) in zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van/of overeenkomst met verantwoordelijke.
– Pixelpanters legt aan een subverwerker in een subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen vast als in deze overeenkomst.
– Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de subverwerker, is Pixelpanters nog steeds aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen aan verantwoordelijke
– Pixelpanters helpt om te voldoen aan de plichten van verantwoordelijke als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). Pixelpanters brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening.
– Pixelpanters helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat Pixelpanters mogelijke datalekken direct meldt aan verantwoordelijke en meewerkt aan onderzoek/analyse. Pixelpanters hoeft niet te melden aan de AP, dit doet de verantwoordelijke. Pixelpanters brengt voor afhandeling mogelijke datalekken ontstaan bij verwerker geen kosten in rekening.
– Pixelpanters helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond Data Protection Impact Assessment en brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening.
– Pixelpanters werkt mee aan audits door verantwoordelijke of een door verantwoordelijke ingeschakelde derde partij. Pixelpanters stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of Pixelpanters zich houdt aan de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen
– Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert Pixelpanters de gegevens (of retourneert deze aan verantwoordelijke), tenzij men wettelijk verplicht is deze te bewaren. Dit gebeurt zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken na afloop van de verwerkingsdiensten.
– Pixelpanters mag de gegevens niet verwerken buiten organisaties/landen die minimaal evenveel waarborgen bieden als de Europese Unie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Beveiligingsmaatregelen
De verwerker zal minimaal de volgende maatregelen toepassen: pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens, permanente informatiebeveiliging, herstel van beschikbaarheid en toegang tot gegevens bij incidenten, regelmatige beveiligingstesten.